Εκτύπωση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ (4-2-2014)

Γράφτηκε από τον/την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ. Posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ύστερα από μεγάλη επιμονή και ανταλλαγή αρκετών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ΔΘΣ του Υπουργείου Ναυτιλίας μου απάντησε διεξοδικά επί του αιτήματος της ΛΑΝΕ για αποδρομολόγηση από τις άγονες γραμμές των Κυθήρων και Αντικυθήρων. Δημοσιεύω τη σχετική απάντηση την οποία έλαβα με e-mail.

Στράτος Χαρχαλάκης
Πρόεδρος Εγχωρίου Περιουσίας
 

http://1.bp.blogspot.com/-QpiobhbWCFk/UvDqBZjlSDI/AAAAAAAAmyg/CcrJys2-X7k/s1600/2.JPG 

 ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επιστολή σας  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Σχετ:       α)Οι από 05/01/2014, 07/01/2014 και 17/01/2014 επιστολές σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

               β)Το υπ’ αριθμ.3327.4/06/2014/23-01-2014 έγγραφο Υπηρεσίας μας

               γ)Η από 23/01/2014 επιστολή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

                1.Σε συνέχεια του (β) σχετικού και σε απάντηση του (γ) όμοιου αιτήματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

                α)η ανάδοχος εταιρεία ΛΑΝΕ την 17/06/2013 με επιστολή της αιτήθηκε την λύση της υπ' αριθμ.3328.1.6.22/01/09/28-08-2009 πολυετούς σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής "ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ". Δεδομένου ότι, σύμφωνα αφ΄ενός με το ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει, αφ’ ετέρου το π.δ.118/2007 (Α΄150) που διέπει την προκείμενη σύμβαση,  δεν υφίσταται διάταξη που να δίδει τη δυνατότητα λύσης της, η Υπηρεσία μας δεν προχώρησε σε ουδεμία διοικητική πράξη, θετική ή αρνητική, συνεπεία της ως άνω αιτήσεως, καθόσον αυτή θα ήταν άνευ αντικειμένου,   

 

                β)συνεκδοχικώς επί του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας δεν υφίσταται σχετική αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας και του Δήμου Κυθήρων. Προς επιβεβαίωση δε των προαναφερομένων μπορείτε να απευθυνθείτε αρμοδίως στον υπόψη Δήμο, και

                γ)από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2690/1999 (Α΄45) προβλέπεται ότι: «....Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες,...». Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.243/2000 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος  του Ν.Σ.Κ.  «Διοικητικά έγγραφα, κατά την έννοια και το σκοπό του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, θα πρέπει να θεωρηθούν και τα μη προερχόμενα μεν από δημόσιες Υπηρεσίες, αλλά χρησιμοποιηθέντα ή ληφθέντα υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσεως διοικητικού οργάνου. Συνεπώς χορηγούνται με την επίκληση απλού ευλόγου ενδιαφέροντος, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παρ. 3 και 5 του Ν.2690/99. (σχετ. έγγραφο ΔΙΣΚΠΟ/Φ16/17175/12-10-2005).

                Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.2690/1999 (Α΄45) προβλέπεται ότι: «...2.Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές...».

                Κατόπιν, όλων των προαναφερομένων προκύπτει σαφώς ότι, δεν δύναται να χορηγηθεί αντίγραφο της από 17/06/2013 επιστολή της αναδόχου εταιρείας, με απλή επίκληση εύλογου ενδιαφέροντος, καθόσον αν και μη προερχόμενη από δημόσια Υπηρεσία δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν  ελήφθη υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσεως διοικητικού οργάνου, ήτοι δεν αποτελεί διοικητικό, αλλά ιδιωτικό έγγραφο. Επιπροσθέτως, τα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες, δύναται να χορηγηθούν στους έχοντες ειδικό έννομο ενδιαφέρον, στην περίπτωση που αυτά έχουν σχέση με υπόθεσή τους η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι όπως ήδη προαναφέρθηκε η Υπηρεσίας μας δεν προχώρησε αλλά και δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ουδεμία διοικητική πράξη, θετική ή αρνητική, συνεπεία της επίμαχης αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, καθόσον αυτή θα ήταν άνευ αντικειμένου, γίνεται επίσης σαφές ότι, ούτε διεκπεραιώθηκε, ούτε εκκρεμεί καμία προσωπική σας υπόθεση στην Υπηρεσία μας.

               2.Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση. 

 

 

 

Ο Διευθυντής  

 

Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ. ΡΙΓΓΑΣ Γ.

Αντικύθηρα, Antikythira, Antikythera, Αίγιλα, Μηχανισμός, Αστρολάβος, Έφηβος, Ανασκαφές